JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

ארגז כלים לדירקטורים >> גיוס ופיתוח משאבים

פיתוח משאבים

פיתוח משאבים הוא ממשימותיו המרכזיות של ארגון חברתי המבקש לשרוד ולפתח את תחומי הפעילות שלו – משימה הנמשכת לכל אורך חיי הארגון.

מעורבות הדירקטוריון בעבודת פיתוח המשאבים היא קריטית: בכוחם של חברי הדירקטוריון ליצור מערכות יחסים וחיבורים חדשים הנדרשים לפיתוח משאבי הארגון והכרחיים להצלחתו.

עולם פיתוח המשאבים העכשווי, הדובר את השיח העסקי, דורש מיומנויות מורכבות של זיהוי וגיוס שותפים בממשלה, במגזר העסקי ובקרב הציבור הרחב ומחייב יצירת שיתופי פעולה, אוטומציה והתייעלות ומציאת פתרונות יצירתיים רבים.

קיים מתח מובנה בין חברי הדירקטוריון, המנכ”ל/ית וגייס/ת המשאבים. התמודדות עם חסמים והגדרת תפקידי הדירקטוריון בפיתוח המשאבים, יביאו לאיזון נכון בין הגורמים השונים בהנהלת הארגון, יובילו למינוף פעילות העמותה ויעניקו תחושת סיפוק גדולה יותר בקרב חברי הדירקטוריון.

באוקטובר 2021 ערכה נבחרת הדירקטורים החברתית קורס הכשרה ליו”ר ודירקטורים של ארגונים חברתיים – מסע מעשיר ומרתק שהעניק לדירקטורים חברתיים כלים פרקטיים והיכרות עמוקה עם עולמות התוכן המגוון של פיתוח וגיוס המשאבים. הקורס כלל השתתפות של טובי וטובות המומחים הנוגעים בתחום. להלן חלק מהחומרים והתכנים שהועברו בקורס, המהווים ארגז כלים שימושי לתפקיד.
[בלחיצה על כותרת ניתן להגיע למסמך בנושא]