JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

סקר ועדים מנהלים ארצי 2019

הארגון החברתי​
פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

בשנת 2019 ערכנו סקר מקוון בקרב מנכ”לים וחברי ועד מנהל בארגונים חברתיים בתחומי הפעילות הבאים: חינוך, רווחה, קהילה, בריאות, סביבה, סנגור ושינוי חברתי ופוליטי.

מטרת הסקר הייתה מיפוי המאפיינים, תחומי הפעילות ואופן ההתנהלות של ועדים מנהלים בארגונים חברתיים.

הסקר נערך בשיתוף עם מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.

לתקציר ממצאי הסקר לחצו כאן