JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מכינים את הדירקטוריון לגיוס משאבים – חלק א

פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

גיוס משאבים לארגון הינו משימה החיונית להתפתחותו, משום שהמשאבים האלו הם שמאפשרים את צמיחתו של הארגון, את מימוש התכנית האסטרטגית שלו ואת הרחבת פעילותו. עם זאת, בעמותות ובארגונים שלא למטרות רווח, חברי ההנהלה עוסקים לרוב גם במשימות אחרות, שנחוצות לתפקודם השוטף של הארגונים. למרות זאת, חשוב מאד לזכור כי גיוס משאבים הוא חלק חשוב מתפקידיו של חברי הדירקטוריון ויש להקדיש לו זמן ומחשבה.

הצעד הראשון בדרך לגיוס משאבים מוצלח צריך להיעשות בתוך הדירקטוריון. יש לוודא כי הדירקטוריון מודע לחשיבות הנושא, וכי חלוקת התפקידים בתוך הדירקטוריון ובארגון כולו תומכת בגיוס המשאבים.
כדי לבצע גיוס משאבים מוצלח יש לזכור כי התורם הפוטנציאלי מקבל פניות רבות מארגונים שונים. הוא רוצה להשקיע את כספו בארגון שיעשה בו את השימוש המושכל ביותר, ולכן מצפה לראות הנהלה חזקה היודעת להעריך בצורה נכונה מטרות ויעדים, מכירה בחוזקותיה וחולשותיה, ומסוגלת לבנות אסטרטגיה מניבה לגיוס משאבים וכספים לארגון.
חמשת העקרונות הבאים יסייעו בידי חברי ההנהלה והיו”ר ליצור תהליך גיוס נכון ומניב:

1) אי ודאות אינה מועילה.

    • לעתים נדמה כי גיוס כספים הוא תפקיד משני בחשיבותו בעבודתם של חברי הדירקטוריון, וכי ניתן להצניע את קיומו כדי לעודד השתתפות בדירקטוריון. עם זאת, גיוס כספים הוא חלק מתפקידי ההנהלה, ויש לוודא כי האנשים שמבקשים להימנות בדירקטוריון יידעו זאת עוד טרם כניסתם לתפקיד. שקיפות מלאה בתהליך הגיוס והקבלה של חברי הנהלה חדשים, שכוללת הסבר על תהליך גיוס הכספים, תסייע למנוע מצב בו חברי הנהלה מסרבים ליטול חלק בתהליך, מנסים להשתמט ממנו או שאינם שבעי רצון.

2) מחויבות מבוססת נאמנות.

    • המחויבות של חברי ההנהלה לארגון, למטרותיו ולשדה בו הוא פועל, היא אחד התנאים החשובים להצלחת תהליך גיוס הכספים. לכן יש להקפיד הקפדה יתרה על כך שהאנשים שעוסקים בגיוס התרומות הם אנשים המזדהים הזדהות עמוקה עם מטרותיו של הארגון, מכירים את פועלו ורואים עין בעין את חשיבות המשימה המוטלת עליו. מחויבות חברי ההנהלה למשימת גיוס הכספים תשתקף לבסוף בכמות המשאבים שיניבו.

3) זמן הוא לא כסף.

    • על חברי ההנהלה להבין כי זמן אינו שווה לכסף, ועל אף שהם משקיעים מזמנם בארגון, הם מצופים להיות תורמים ומגייסי תרומות פעילים. הארגון אינו יכול לפעול בזכות זמנם של חברי ההנהלה בלבד, ולכן על חברי ההנהלה להיות מודעים לעובדה כי על אף חשיבות הזמן המושקע בעבודתם בארגון, יש לגייס משאבים נוספים אשר יסייעו לארגון לקדם את מטרותיו.

4) דוגמא אישית בתהליך הגיוס.

    • על הנהלת הארגון ליטול חלק פעיל ולשמש דוגמא בתהליך גיוס המשאבים לארגון כתורמים ומגייסים -כאחד. יתר על כן, תורמים רבים יבקשו לדעת מהו חלקה של הנהלת הארגון. השתתפות, מחויבות וגיבוי מלאים של חברי ההנהלה, סופם להיות שווי ערך כספי בתהליך הגיוס, והנהלה המחויבת במלואה לתהליך, תייצר תהליכי גיוס מניבים ומוצלחים יותר.

5) לא כולם צריכים לבקש כסף.

    • תהליך הגיוס, כמו הארגון או הדירקטוריון, מורכב ממשימות שונות שראוי שיבוצעו על ידי אנשים שונים בעלי יכולות שונות. היכולת לארגן אירוע גדול, להכין את רשימות התורמים הפוטנציאליים או לכתוב את דברי התודה לתורמים חשובה לפחות כמו רגע בקשת התרומה. על יושב הראש או מוביל תהליך הגיוס לראות מול עיניו גם תפקידים אלה, לאייש אותם באנשים המתאימים, ועל ידי כך ליצור סביבה תומכת לאנשים שיבצעו את הגיוס בפועל.

כולם עובדים עכשיו.

גיוס משאבים הינו משימה לא טריוויאלית עבור רבים. על אף שמעטים יחלקו על חשיבותו של תהליך הגיוס, הוא נתפס בעיני רבים כתהליך לא נעים המעמיד אותם בעמדת נחיתות מול התורם. לאחר שהפכנו את תהליך הגיוס לתהליך רוחבי בארגון, חשוב לתקשר לחברי ההנהלה כי כולם תורמים לו בצורה שווה. על חברי ההנהלה לדעת כי גם חבריהם תורמים לתהליך מכספם ומזמנם, ומשקיעים בו את היכולות הייחודיות להם.

 

ראו ההמשך בפריט התוכן מכינים את הדירקטוריון לגיוס משאבים – חלק ב