JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

כתב מינוי מוצע לחבר ועד / דירקטור באלכ”ר

פעילות הדירקטוריון​

רגע לפני המינוי הרשמי והסופי, חשוב להבין את התהליך החוקי הנדרש לפני הצטרפות לדירקטוריון חברתי:
הגוף הבוחר את הדירקטוריון הוא האסיפה הכללית, אשר ברוב הארגונים מתכנסת אחת לשנה. אנו ממליצים מאוד לעשות תהליך הדרגתי ולהיכנס בעמדת “המשקיף”, אשר ממנה ניתן להצטרף לכל פעילות הדירקטוריון, אך ללא זכות הצבעה וגם ללא האחריות החוקית. לאחר מספר חודשים בעמדת המשקיף, אפשר להציע את עצמך להצבעה על המינוי באסיפה הכללית ולהצטרף באופן רשמי לדירקטוריון.

קישור לפורמט כתב המינוי

 

[להרחבה נוספת – ראו פריט התוכן בנושא קליטת חבר חדש לדירקטוריון]