JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

תפקיד הדירקטוריון בפיתוח וגיוס משאבים

פיתוח משאבים
פעילות הדירקטוריון​

תפקיד הדירקטוריון בפיתוח וגיוס משאבים להבטחת קיימות העמותה

פיתוח וגיוס משאבים הוא שם כולל למגוון הפעולות שנעשות על ידי שכירים ומתנדבים בארגון לצורך גיוס תרומות כספיות או משאבים אחרים בשביל פעילות העמותה.
מעורבותם של חברי הדירקטוריון בפיתוח ובגיוס משאבים מהווה ביטוי למחויבותם לעמותה ולחזונה. מעבר לכך, הם מהווים חלק ממחויבות הדירקטוריון – לאחר שאישר תכניות עבודה ואת תקציב הארגון, זוהי היכולת לממש זאת. זהו הדלק הארגוני המאפשר את פעילותו.

אז איך ניגשים בכלל לנושא?

  • קודם כל, להעז ולא לפחד להיכנס ולהכיר את התחום, גם אם אין ניסיון קודם וזה נראה עולם אחר וזר ממה שמכירים.
  • לנטרל את הדימוי השלילי של “שנורר”- לדירקטוריון יש תפקיד בהנחלת שפה אחרת שמדברת יותר על השקעות חברתיות ועל היכולת להביא שותפים לחבור להצלחה של הארגון. ייתכן ותופתעו!

 

תפיסת התפקיד של דירקטוריון בפיתוח משאבים – פתיחת פרספקטיבה

המטרה: לפרוש תפיסה רחבה ומעמיקה על נושא פיתוח משאבים בארגונים חברתיים – זאת כחלק מארגז הכלים והיכולות של דירקטוריונים בארגונים חברתיים.

תפיסה זו נשענת של שלוש רגליים מקצועיות: גיוס משאבים, הרחבת המעגל הכלכלי ופיתוח יכולות. לכל אחד מאלו סט מאפיינים ייחודיים, יכולות וכלים – וכולם יחד מתכנסים ליכולתו של דירקטוריון להרחיב את ההכנסות הארגוניות, ולמלא את תפקידו.

  1. גיוס משאבים- מה זה אומר?

הבאת מימון “קלאסי” באופן ישיר – בדמות תרומות (פילנתרופיה פרטית, פילנתרופיה תאגידית וקרנות), חיבור ופנייה למקורות ממשלתיים, השאת תרומה אישית ישירה לארגון ע”י הדירקטורים.

  1. הרחבת המעגל הכלכלי- מה זה אומר?

השגת מקורות של תקציב עקיף לארגון – כל דבר שיש לו ערך כלכלי, כמו שירות פרו-בונו, מוצרים שווה כסף, רכש משותף במגזר החברתי.

  1. פיתוח יכולות- מה זה אומר?

פיתוח הכנסות עצמיות מניבות, שיתופי פעולה בין ארגוניים, שיווק ומיתוג ארגוניים חברתיים, תשתיות לניהול פיננסי מקצועי (בנייה נכונה של התקציב, מנגנוני דיווח, מעקב ובקרה, מיצוי משאבים להתייעלות כלכלית).

אם כן, מהם תפקידי הדירקטוריון בפיתוח ובגיוס משאבים?

1 .ללוות את תהליך הבנייה של התכנית לגיוס המשאבים ופיקוח על יישומה. תכנית זו כוללת את הגדרת המקורות השונים שיגויסו ואת אסטרטגיית הגיוס הייחודית לכל מקור. כדי להגדיל את פוטנציאל הגיוס מומלץ לפתח מגוון רחב של מקורות הכנסה לעמותה, למשל: הכנסות עצמאיות של העמותה ממכירת שירותים ומוצרים, הכנסות ממקורות ממשלתיים, הכנסות מגורמי השלטון המקומי, גיוס תרומות מארגונים עסקיים, מסעות פרסום לגיוס תרומות מהקהל הרחב, גיוס כספים מקרנות בארץ ובחו”ל, גיוס תרומות מחברי הוועד המנהל, מנדבנים פרטיים וממקורבים ועידוד פעילות מתנדבים.

2 .לקחת חלק פעיל בגיוס הכספים באמצעות הרשתות החברתיות ובאמצעות הובלת מהלכים לגיוס משאבים, למשל: פגישות עם תורמים פרטיים ועסקיים ועם נציגי קרנות או ארגון כנסים ואירועים מקצועיים וחברתיים.

3 .לתרום תרומה כספית אישית לעמותה כנהוג בחו”ל, או לתרום באמצעות התאגיד שאותו הם מייצגים (במקום לתרום לארגון אחר שעושה פעילות דומה).

4 .להוות גורם בולם בניהול הסיכונים הפיננסיים של העמותה.

5 .לקדם את גיוס המשאבים למען ניהול העמותה, דהיינו בשביל הוצאות התקורה. משאבים אלה יקלו על העמותה להתקיים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

 

להרחבה נוספת – ראו פרק 7 של המדריך למנהיגות מתנדבת