JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

רשות התאגידים – משרד המשפטים

המעטפת הרגולטורית

רשות התאגידים במשרד המשפטים הינו הגוף תחתיו פועלת יחידת רשם העמותות וחל”צ.

מהי יחידת רשם העמותות וחל”צ?
עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל”צ), המהוות ליבת המגזר השלישי במדינת ישראל, מפוקחות על ידי רשם העמותות ורשם ההקדשות, בהתאמה, על פי דין. יחידת רשם העמותות וחל”צ אמונה על הטיפול ברישום, בפיקוח ובבקרה על עמותות, מכוח הסמכויות שהוקנו לרשם העמותות בחוק העמותות, תש”ם-1980 והתקנות שהותקנו מכוחו.
חלק ממטרת עבודת היחידה הינה לפשט, להנגיש ולתמצת את ההנחיות העיקריות של הרשם בנוגע להתנהלות תקינה של עמותות וחל”צ בהתאם לחוק (כגון הנחיות לניהול תקין), ולסייע לבעלי תפקיד שונים בעמותה במילוי תפקידם.

בין היתר ניתן למצוא באתר רשות התאגידים: