JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

רגע לפני ש”צוללים” לדוחות הכספיים >> טיפים והמלצות

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

המלצות לאיסוף מידע להבנת הארגון – תחומי מיקוד, אתגרים וסיכונים:

בהיבט הפנים ארגוני:

  • שיחה עם המנכ”ל
  • שיחה עם החשב / מנהל הכספים
  • 1:1 עם חברי הדירקטוריון
  • שיחות עם אנשי מפתח בארגון
  • שיח עם מבקר הפנים
  • עיון בפרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון

 

בהיבט החוץ ארגוני:

  • עיתונות כלכלית על הארגון / הענף
  • ערנות לרגולציה בתחום (למשל- העסקת עו”ס והכשרת כל העובדים להעסקת בעלי מוגבלויות)

 

טיפים לדירקטורים בהקשר לדוחות הכספיים :

 • בקריאת דוחות כספיים הקפידו להשתמש בכל כלי הניתוח העומדים לרשותכם (יחסים חשבונאיים, ביאורים לדוחות הכספיים וכו’)
 • יש להבין את מגבלות הדו”ח הכספי ולפיכך להיעזר במגוון מקורות מידע נוספים העומדים לרשותכם
 • הקפידו להיות מעודכנים בכל עת (שינויי רגולציה, התפתחויות סביבתיות, דינמיקה בארגון וכו’)
 • חשובה אבחנה בין עיקר לטפל/ מהותיות
 • היו ערניים  לבעיות  פוטנציאליות המשתקפות בחבילת הדוחות (מימון, עמידה בדרישות החוק, עקביות הפעילות עם אסטרטגיית הארגון, ניהול סיכונים וכו’)
 • נדרשת נקודת מבט ביקורתית, דו כיוונית
  • לאתגר מה שלא נראה סביר.
  • להבין את הסביבה העסקית (רגולציה, סיכונים וכו’)  ולאתגר את מה שצריך להשתקף, ולכאורה אינו משתקף בדוחות.
 • במידה ואינכם בטוחים- היוועצו במומחים (רואה חשבון, מבקר פנימי, מבקר חיצוני, יועץ משפטי, בנצ’מרק עם ארגונים דומים, הדרכות וכו’).
 • אל תהססו לשאול שאלות- כל שאלה היא לגיטימית!

 

ובמיוחד עבורכם – טיפים שאספנו מדירקטוריות ודירקטורים מהשטח:

תחומי אחריות:

 1. חשוב להבין לעומק את תפקידו של חבר הדירקטוריון, להימנע מ”לקטר” ובמקרה של ספקות/ חששות-“להפשיל שרוולים” ולפעול (איתגור הקיים, בנצ’מרק עם עמותות דומות וכו’).
 2. להתייחס לחבילת הדיווחים הכספיים מנקודת מבטם של כל בעלי העניין- תורמים, רשויות וכו’.

 

גילוי זהירות:

 1. יש לוודא “סגירת מעגל” בדוחות הכספיים- מאזן, דו”ח על הפעילות תוך שימת דגש אם קיים גרעון פוטנציאלי.
 2. גילוי רגישות למידע הנכלל בדוחות הכספיים (למשל- פירוט עלויות התקשרות עם גוף מוניציפלי מסוים).
 3. תשומת לב שלא תבוצע הסטה בין סעיפי תקציב – לבדוק שכספים המושקעים מעבר להוצאות השוטפות נמצאים בהלימה עם אסטרטגית הארגון.

 

הבנה בסיסית:

 1. נדרשת הבנה בסיסית של הכללים החשבונאיים עבור עמותות (למשל- שיקוף בספרים של תרומות בשווי).
 2. מעבר לנפח ההוצאות בפועל- יש משמעות לסיווגן (למשל- % הוצאות הנהלה וכלליות למול הוצאות המיוחסות לפרויקטים וכו’).

 

ניהול סיכונים:

 1. יש לתת את הדעת ליציבות מקורות ההכנסה (תרומות- רציפות/ חד פעמיות).
 2. מהותיות – חשוב לקבוע מראש סף מהותיות לעמותה למניעת אי הבנות עם המבקרים.