JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

צ’ק ליסט להתנהלות פיננסית נכונה

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

ריכזנו עבורכם מספר עקרונות עבודה חשובים לבחינה במסגרת סקירת דוחות כספיים, טרם אישורם על ידי הדירקטוריון:

 • הון חוזר – האם למלכ”ר עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות?
  במידה ולא, מומלץ:
 • לקבל הסבר על הסיבה לגירעון בהון החוזר
 • לנתח מגמה של הגרעון בהון החוזר לעומת תקופות קודמות (האם מדובר במקרה חד פעמי/ מצב קבוע/ גרעון הולך ומחמיר)
 • לבקש מהנהלת הארגון תחזית תזרים מזומנים, כדי לוודא שהמלכ”ר מסוגל לעמוד בפירעון ההתחייבות השוטפות
 • נכסים נטו ללא הגבלה – האם לארגון עודף נכסים על התחייבויות? האם לארגון עודף גם בנטרול הרכוש הקבוע? (נכסים, בניכוי רכוש קבוע ובניכוי התחייבויות)
 • האם היקף העודפים עומד בדרישות הרגולטור כמפורט לעיל?
 • במידה ולעמותה גרעון מצטבר מפעילויות – האם היקף הגרעון עומד בדרישות הרגולטור כמפורט לעיל? מומלץ לבחון מגמה על פני כמה שנים. במידה והגרעון הולך ועולה, מומלץ לבקש ולקדם יחד עם ההנהלה תכנית לצמצום הגרעון. [להרחבה בנושא ראו פריט התוכן מסגרת הדיווח הכספי של מלכ”ר]
 • נכסים בהגבלה – האם יש לארגון מקורות תזרימיים לעמידה במחויבות מול התורם? האם קיימות בקרות מספקות לוודא כי השימוש בכספים הינו בהתאם לייעוד שהוסכם עם התורם?
 • התחייבויות כלפי עובדים – מומלץ לקבל סקירה על הסכמי השכר החלים על הארגון ולוודא כי הדוחות הכספיים משקפים בצורה נאותה את מלוא מחויבויות הארגון כלפי עובדיו בשל סיום יחסי עובד-מעביד ובכלל.
 • הוצאות הנהלה וכלליות– האם יחס הוצאות הנהלה וכלליות למחזור סביר? האם עומד בדרישות כאמור לעיל? [להרחבה בנושא ראו פריט התוכן מסגרת הדיווח הכספי של מלכ”ר]
 • עלויות גיוס תרומות- האם יחס עלויות גיוס תרומות להיקף התרומות שגויסו סביר?
 • שווי מתנדבים ללא תמורה– האם יש תיעוד וביסוס לרישום? האם השירותים נחוצים למלכ”ר לצורך פעילותו ? כיצד חושב שווי השירותים (למשל- על פי מחירון/ תעריפים מקובלים בשוק)?
 • האם לארגון תזרים חיובי מפעילות שוטפת? במידה ולא, מומלץ לנתח את הסיבה לגירעון בתזרים.

 

היבטים פיננסיים נוספים שמומלץ לתת עליהם את הדעת:

 • האם קיים מעקב ביצוע תקציב? באיזו תדירות הוא מדווח לדירקטוריון?
 • האם קיים דוח גישור בין ביצוע התקציב לדוח על הפעילויות הכלול בדוחות הכספיים?
 • האם מבצעים במהלך השנה עדכוני תקציב, במידת הצורך?
 • האם לעמותה דוח תחזית תזרים מזומנים לתקופה של לפחות 12 חדשים קדימה?
 • הוראות ניהול תקין של רשם העמותות הכוללות:
  הנחיות מפורטות לגבי הניהול הכספי של העמותות, מעבר למצוין לעיל, כגון שימוש במזומנים, מורשי חתימה, העסקת קרובי משפחה, גמול לחברי ועד, מתן הלוואות והעברת כספים לארגונים אחרים ועוד. מומלץ לכל חבר/ת דירקטוריון לעבור על עיקרי ההנחיות.

 

להמשך הרחבה בנושא – ראו פריט התוכן שאלות בנוגע לאישור התקציב