JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מסגרת הדיווח של מלכ”ר >> הדוח המילולי

המעטפת הרגולטורית

האחריות החוקית שחלה על הדירקטוריון כוללת שלושה תחומים: השגת המטרה לשמה הוקם הארגון, קיימות הארגון ושמירה על מינהל תקין.*

על כל עמותה (המונח “עמותה” רלוונטי גם לחל”צ) להגיש שני דוחות שנתיים:

 1. דו”ח מילולי
 2. דו”ח כספי**

[ניתן לגשת לדוחות הכספיים והמילוליים של כל העמותות בישראל באמצעות אתר גיידסטאר]

האחריות להכנת הדו”ח המילולי חלה על הדירקטוריון.

ועדת הביקורת היא הבוחנת את הדו”ח המילולי ומביאה המלצותיה בפני האסיפה הכללית.

מטרת הדוח המילולי הינה לתאר באופן תמציתי ובהיר את פעילות העמותה ואת המבנה הארגוני שלה בשנה שאליה מתייחס הדוח. הדוח כולל בין היתר:

   • דיווח על הפעולות שביצעה העמותה לשם קידום מטרותיה.
   • פירוט המבנה הארגוני של העמותה.
   • פירוט תרומות מעל 100,000 ₪.
   • דיווח פירוט בדבר השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות במהלך שנת הדו”ח.
   • היקף השירותים העיקריים שניתנו לעמותה.
   • פירוט עסקאות במקרקעין שביצעה העמותה או עסקאות עם צדדים קשורים.
   • אירועים חריגים.
   • ליקויים וכל עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו”ח.

 

לטופס הדוח המילולי המקוון באתר רשות התאגידים

 

*ראו הרחבה בנושא בפריט התוכן על חוק העמותות

**ראו הרחבה בפריט התוכן על מסגרת הדיווח הכספי של מלכ”ר