JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מטרות העמותה >> מטרות ציבוריות

הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית

מטרות ציבוריות בחוק החברות ובפקודת המס; מדריך מתוך האוגדן‘ – מאגר המידע לניהול קשרי עמותות וממשל של מנהיגות אזרחית.

עמותות פועלות לקידום מטרות רבות וטובות, אך לא כל מטרה טובה נחשבת מטרה ציבורית מבחינת החוק. ההבחנה הזו חשובה משום שעמותות הפועלות למען מטרות ציבוריות, כהגדרתן בחוק, עשויות להיות זכאיות למשאבים ממשלתיים בצורות שונות (תמיכה כספית, מימון תקן כוח אדם עבור מתנדב/ת השירות הלאומי, הקצאת קרקע או מבנה ועוד).
קיימות שתי רשימות של מטרות ציבוריות, השונות זו מזו – בחוק החברות ובפקודת מס הכנסה.

רשימת המטרות הציבוריות המופיעה בתוספת השנייה לחוק החברות מגדירה את המטרות שלשמן אפשר להקים חברה לתועלת הציבור (חל”צ). בניגוד לעמותה, שיכולה להיות מוקמת לכל מטרה חוקית, חל”צ יכולה להיות מוקמת אך ורק לקיום המטרה המופיעה ברשימה סגורה זו.

רשימת המטרות הציבוריות בפקודת מס הכנסה משמשת את רשות המסים כדי לקבוע אם להעניק סטטוס “מוסד ציבורי” לפי סעיף 9(2) ולפי סעיף 46(א) לפקודת המס. כדי שעמותה תהיה זכאית לפטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על מקימי העמותה לבדוק באופן אקטיבי אם מטרת העמותה מצויה ברשימת המטרות הציבוריות בפקודת המס.

בכוונת הרשויות להאחיד את שתי הרשימות, באמצעות חקיקה ותיקון נהלים, כך שיהיו זהות זו לזו.

להמשך קריאה לחצו כאן