JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

מאגר מידע – עמותות וחברות לתועלת הציבור

הארגון החברתי​

מאגר מידע זה מכיל ארבעה קבצי מידע אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור, המבוססים על מאגרי רשם העמותות ורשם ההקדשות ברשות התאגידים, משרד המשפטים:
הקובץ הראשון כולל מידע כללי על עמותות הרשומות במרשם שמנהל רשם העמותות;
הקובץ השני כולל מידע כללי על חברות לתועלת הציבור (חל”צ) הרשומות במרשם שמנהל רשם ההקדשות;
הקובץ השלישי כולל את פרטי הדיווחים הרבעוניים שהוגשו על ידי עמותות וחל”צ אשר קיבלו תרומות מישויות מדיניות זרות;
הקובץ הרביעי כולל את רשימת העמותות והחל”צ שקיבלו אישור ניהול תקין או אישור על הגשת מסמכים.
המידע בקבצים מתעדכן מידי שבוע.

לכניסה למאגר לחצו כאן