JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

חוק העמותות – תפקיד הדירקטוריון

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

מתוך תמצית החוק “…הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון למוסד אחר ממוסדות העמותה..” (מתוך סעיף 25 לחוק העמותות, תש”ם)

הפסיקה הגדירה את חובות האמון והזהירות של חברי הדירקטוריון:

  • חובת האמונים נועדה למנוע ניצול כוחו של הדירקטור לטובתו שלו, כגון ניגוד עניינים.
  • חובת הזהירות נועדה למנוע נזק לארגון-החובה לפעול כאדם סביר, על בסיס מידע.

 

אך האחריות החוקית שחלה על הדירקטוריון מתבטאת בשלושה תחומים:

  1. השגת המטרה לשמה הוקם הארגון.
  2. קיימות הארגון.
  3. שמירה על מינהל תקין.

 

לנוסח החוק המלא לחצו כאן

 לקריאה רחבה יותר – התייחסות לנוסח החוק בספרו של ניסן לימור // הנהלה ציבורית של אלכ”רים