JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעמותה

המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​

שאלות ותהיות רבות עולות בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעמותות ובחל”צ – בבחינת הנושא ובהידרשו אליו, מומלץ להעמיק ולהכיר את העמדות הקיימות בנושא.

לפניכם מובאות עמדות המציגות ומתייחסות לנושא, אולם אין באמור למצות את העיסוק בכך וכדאי להיוועץ גם באופן פרטני עם גורמי מקצוע מוסמכים.

  • עו”ד אופיר כץ: אחריות חברי דירקטוריון ונושאי משרה – מצגת
  • עו”ד איתן צחור: ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – מאמר
  • עו”ד פירר ואורלנד: ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים – מצגת