JDC-Elka

Search
Generic filters
Filter by Categories
הארגון החברתי​
המעטפת הרגולטורית
פעילות הדירקטוריון​
פיתוח משאבים

אישור לפי סעיף 46א

המעטפת הרגולטורית

אישור לפי סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי – מה זה ואיך עושים את זה?
מדריך מתוך ‘האוגדן‘ – מאגר המידע לניהול קשרי עמותות וממשל של מנהיגות אזרחית.

סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה מקנה הטבת מס לתורם ולא לעמותה.

מהי ההטבה שמעניק סעיף 46א לתורם? האישור מאפשר לתורם יחיד לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% על כל תרומה מעל 190 ש”ח (בתרומה אחת או בכמה תרומות). עבור חברות, ההטבה בשיעור מס החברות הנהוג בישראל. הזיכוי יינתן עד 30% מההכנסה החייבת במס של יחיד, או עד לסכום מרבי של 9,322,000 ש”ח (נכון לשנת 2019) – הנמוך מביניהם. זוהי הטבת מס משמעותית שמעניקה המדינה, והיא מיועדת לעודד מתן תרומות למוסדות ציבוריים שהמדינה מעוניינת בפעילותם.

קבלת האישור לפיו עמותה מחזיקה באישור לפי סעיף 46א המאפשר לתורמים את קבלת ההטבה, מצריכה פנייה אקטיבית מצד העמותה ומותנית באישור ועדת המלכ”רים של מס הכנסה וועדת הכספים של הכנסת. זאת, בניגוד להטבות המס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, אשר מיטיבות עם העמותה עצמה וניתנות בעת פתיחת תיק מוסד ציבורי במס הכנסה וללא בקשה אקטיבית מצד העמותה.

עוד הבדל בולט בין שתי הטבות המס הוא שהטבות מס לפי סעיף 9(2) ניתנות לעמותות הפועלות לשם כל מטרה חוקית, ואילו אישור לפי סעיף 46(א) ניתן רק לעמותות הפועלות לשם מטרה המופיעה ברשימה סגורה של מטרות ציבוריות.

לתשומת לב: קבלת אישור לפי סעיף 46א, כמו כל צורה אחרת של קבלת משאבים ממשלתיים, מחייבת החזקת אישור ניהול תקין בתוקף.

הקישור למדריך המלא